Become a customer

artikel 1: toepasselijkheid

 1. Bij elke verkoop gelden uitsluitend deze verkoopsvoorwaarden van Olive Cash & Carry Services, hierna genoemd de Verkoper.
 2. Door het enkele feit van de aankoop erkent de Koper kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden en verbindt hij zich tot de aanvaarding ervan.
 3. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Koper, zelfs die vermeld op de bestelbons van de Koper, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper werden aanvaard, in welk geval zij enkel gelden voor de verkoop die er het voorwerp van uitmaakt. Ons stilzwijgen kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een aanvaarding van andere voorwaarden.
 4. Deze voorwaarden en bedingen kunnen niet gewijzigd, gecorrigeerd, noch uitgeschakeld worden, tenzij mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

artikel 2: aanbieding

Alle aanbiedingen, door de Verkoper in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, zulks tot bevestiging door de Verkoper door een orderbevestiging, ondertekend door een persoon die de Verkoper rechtsgeldig kan verbinden.

Ook een verkoop per fax, per telefoon of per e-mail is niet bindend, tenzij na orderbevestiging van de Verkoper.

Geen enkele vertegenwoordiger kan de Verkoper verbinden, hetzij voor de aanvaarding van bestellingen, hetzij voor de kwitantie van betaling.

 artikel 3: Leveringstijden

 1. Opgegeven leveringstijden zijn nooit te beschouwen als definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de leveringstijd door welke oorzaak ook, geeft nooit recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulatie van de bestelling.
 3. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door onvoorziene omstandigheden of zelfs door overmacht, is de Verkoper gerechtigd de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, en dit zonder gehoudenheid van enige schadevergoeding door de Verkoper.

Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopsvoorwaarden verstaan : elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van de Verkoper.

 artikel 4 : verzending

 1. Alle aangekochte goederen worden verzonden.
 2. Op verzoek van de Koper zijn de goederen afhaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de verzending steeds voor rekening en risico van de Koper.

 1. Te vervoeren goederen worden slechts verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de Koper.
 2. Vanaf de verkoop valt het risico steeds ten laste van de Koper.

artikel 5: aanvaarding

De aangekochte goederen worden aanvaard op de hiervoor vermelde plaats van levering en op het ogenblik dat de Koper over de goederen kan beschikken.

artikel 6: ontbinding

 1. In geval van annulatie van een bestelling, is de Koper verplicht aan de Verkoper een schadevergoeding te betalen van tweederde van de waarde van de bestelling.
 2. Goederen die speciaal voor de Koper besteld werden, en die buiten de normale verkoopsartikelen van de Verkoper vallen, zullen worden geleverd en gefactureerd, niettegenstaande annulatie van deze bestelling.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, een enkel protest van een wisselbrief, een dagvaarding, of een uitstel van betaling gevraagd aan een schuldeiser van de Koper, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Koper.

ARTIKEL 7: Prijzen en kosten

 1. Alle offertes, tarieven of prijslijsten worden, behoudens tegenstrijdige bepaling, beschouwd zonder verbintenis en behoudens verkoop voortvloeiend uit voormelde offertes, tarieven of prijslijsten.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor de voorwaarden en de prijzen te herzien wanneer de marktomstandigheden dit vereisen, zelfs in de loop van de uitvoering van de bestellingen, of deze bestellingen te annuleren ingeval de Koper niet akkoord gaat met de voorwaarden en gewijzigde prijzen van de Verkoper.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor een administratieve kost aan te rekenen, bijvoorbeeld voor het opstellen van facturen van minder dan 50 EUR.

ARTIKEL 8: Betaling

 1. De Verkoper is niet verplicht te leveren wanneer de verkoopprijs niet is voldaan en er geen betalingstermijn werd toegestaan.
 2. De acceptatie en overhandiging van wissels, of elk ander middel van betaling, of bijkomende afspraken omtrent betaling, brengen geen schuldvernieuwing mee of doen geen afbreuk aan de andere bedongen verkoopsvoorwaarden.
 3. Schuldvergelijking of enige andere vorm van verrekening is niet toegelaten, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 4. Bij niet-betaling van een factuur of een gedeelte van een factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten van 1 % per maand op de factuurbedragen verschuldigd vanaf factuurdatum, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding. In voorkomend geval worden alle verschuldigde bedragen of alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij niet-betaling van een factuur binnen de maand na haar vervaldag wordt het bedrag van die factuur daarenboven verhoogd met een forfaitair bedongen schadevergoeding van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd de gerechtskosten in geval van rechtsgeding
 6. Bij verdiscontering van geaccepteerde wissels komen de discontokosten ten laste van de Koper.
 7. Bij niet-betaling van een factuur wordt de verkoop van rechtswege ontbonden, indien na acht dagen een gewone ingebrekestelling zonder gevolg blijft, onverminderd elke bijkomende schadevergoeding.
 8. Bovendien is de Verkoper bij niet-betaling van een factuur gemachtigd alle nog uit te voeren verkoopsovereenkomsten te verbreken.

artikel 9: eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen.
 2. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Olive Cash & Carry Services lastens de Koper mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Koper in één of meer verplichtingen jegens Olive Cash & Carry Services.
 3. Zolang de eigendom niet op de Koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

artikel 10: klachten

 1. Een klacht wegens niet-conformiteit van de levering aan het bestelde kan slechts aangenomen worden voor zover zij geschiedt per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de levering.

Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, brengt rechtens zijn aanvaarding mee.

 1. Geen goederen, voorwerp van de klacht, zullen zonder de toestemming van de Verkoper teruggestuurd mogen worden.
 2. Geen enkele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen werden bewerkt, behandeld of door derden hersteld.
 3. De goederen waarover een klacht werd geformuleerd, moeten onaangeroerd ter bezichtiging bij de Koper blijven. De Koper heeft de bewaarplicht.

artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

 1. Het Belgisch Recht regelt alle aspecten van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, met betrekking tot het tot stand komen van de verbintenis, de interpretatie, uitvoering, waarborgen en schadeloosstelling.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst, kunnen enkel worden beslecht door Rechtbank Antwerpen, onverminderd het recht van de Verkoper om het geschil voor een andere Rechtbank te brengen.